องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ดาวน์โหลด

รายการดาวน์โหลด
OIT66
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
การกำหนดโครงการสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภา
ข้อ33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อ42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คณะทำงาน
คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการบริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
งบทุนสำรองเงินสะสม
งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
จดหมายข่าว
ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITAS ประจำปีงบประมาณ 2563
ภาพการดำเนินงาน และการเรียนรู้
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
มาตรการในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตราการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบ กฎหมาย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานควบคุมภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร
รายงานผลการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานสรุปผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโนนโหนน
สถิติการให้บริการ
สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้างเหมา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มคำร้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
แผนการอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนผังดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผ่นพับ-วารสาร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี