องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ดาวน์โหลด

รายการดาวน์โหลด
OIT66
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
การกำหนดโครงการสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565
การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2566
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภา
ข้อ33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อ42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คณะทำงาน
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการบริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
งบทุนสำรองเงินสะสม
งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
จดหมายข่าว
ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITAS ประจำปีงบประมาณ 2563
ภาพการดำเนินงาน และการเรียนรู้
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
มาตรการในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตราการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ระเบียบ กฎหมาย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2566
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานควบคุมภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร
รายงานผลการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานสรุปผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโนนโหนน
สถิติการให้บริการ
สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้างเหมา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มคำร้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนผังดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผ่นพับ-วารสาร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี