องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน   20 เม.ย. 2565 124
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   14 พ.ค. 2564 289
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ   18 ม.ค. 2564 195
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   18 ม.ค. 2564 194
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุนหนุนเด็กแรกเกิด   18 ม.ค. 2564 313
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   18 ม.ค. 2564 187
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   18 พ.ค. 2563 239
การขอรับบำเหน็จตกทอด   18 พ.ค. 2563 254
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท   18 พ.ค. 2563 233
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน   18 พ.ค. 2563 239
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท   18 พ.ค. 2563 234
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ   18 พ.ค. 2563 235
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกค้าประจำ   18 พ.ค. 2563 227
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ   18 พ.ค. 2563 258
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ ทะเบียน   18 พ.ค. 2563 281
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   18 พ.ค. 2563 246
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)   18 พ.ค. 2563 247
การรับชำระภาษีป้าย   18 พ.ค. 2563 249
การรับชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน   18 พ.ค. 2563 226
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ   18 พ.ค. 2563 234
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   18 พ.ค. 2563 230
คู่มือ ข้อมูลส่วนกลาง   18 พ.ค. 2563 238