องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือประชาชนภาษีป้าย   5 ม.ค. 2567 25
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   5 ม.ค. 2567 25
เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   5 ม.ค. 2567 31
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ   18 ม.ค. 2564 226
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   18 ม.ค. 2564 228
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุนหนุนเด็กแรกเกิด   18 ม.ค. 2564 416
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   18 ม.ค. 2564 219
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   18 พ.ค. 2563 272
การขอรับบำเหน็จตกทอด   18 พ.ค. 2563 283
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท   18 พ.ค. 2563 269
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน   18 พ.ค. 2563 271
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท   18 พ.ค. 2563 270
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ   18 พ.ค. 2563 263
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกค้าประจำ   18 พ.ค. 2563 259
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ   18 พ.ค. 2563 293
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ ทะเบียน   18 พ.ค. 2563 315
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   18 พ.ค. 2563 275
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)   18 พ.ค. 2563 291
การรับชำระภาษีป้าย   18 พ.ค. 2563 290
การรับชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน   18 พ.ค. 2563 258
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ   18 พ.ค. 2563 263
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   18 พ.ค. 2563 258
คู่มือ ข้อมูลส่วนกลาง   18 พ.ค. 2563 267