องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน   20 เม.ย. 2565 57
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   14 พ.ค. 2564 185
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ   18 ม.ค. 2564 136
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   18 ม.ค. 2564 135
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุนหนุนเด็กแรกเกิด   18 ม.ค. 2564 139
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   18 ม.ค. 2564 127
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   18 พ.ค. 2563 181
การขอรับบำเหน็จตกทอด   18 พ.ค. 2563 186
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท   18 พ.ค. 2563 171
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน   18 พ.ค. 2563 173
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท   18 พ.ค. 2563 168
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ   18 พ.ค. 2563 179
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกค้าประจำ   18 พ.ค. 2563 169
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ   18 พ.ค. 2563 196
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ ทะเบียน   18 พ.ค. 2563 210
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   18 พ.ค. 2563 183
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)   18 พ.ค. 2563 178
การรับชำระภาษีป้าย   18 พ.ค. 2563 186
การรับชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน   18 พ.ค. 2563 169
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ   18 พ.ค. 2563 177
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   18 พ.ค. 2563 168
คู่มือ ข้อมูลส่วนกลาง   18 พ.ค. 2563 175