องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 14

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน   20 เม.ย. 2565 36
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   14 พ.ค. 2564 149
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ   18 ม.ค. 2564 114
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   18 ม.ค. 2564 116
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุนหนุนเด็กแรกเกิด   18 ม.ค. 2564 114
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   18 ม.ค. 2564 107
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   18 พ.ค. 2563 160
การขอรับบำเหน็จตกทอด   18 พ.ค. 2563 161
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท   18 พ.ค. 2563 152
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน   18 พ.ค. 2563 150
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท   18 พ.ค. 2563 147
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ   18 พ.ค. 2563 161
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกค้าประจำ   18 พ.ค. 2563 145
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ   18 พ.ค. 2563 177
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ ทะเบียน   18 พ.ค. 2563 188
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   18 พ.ค. 2563 164
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)   18 พ.ค. 2563 160
การรับชำระภาษีป้าย   18 พ.ค. 2563 164
การรับชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน   18 พ.ค. 2563 150
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ   18 พ.ค. 2563 157
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   18 พ.ค. 2563 154
คู่มือ ข้อมูลส่วนกลาง   18 พ.ค. 2563 159