องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2565 วันที่ โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (ครั้งที่ 2)   30 พ.ย. 2565 94
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565   18 พ.ย. 2565 154
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2565   23 ก.ย. 2565 78
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 (ครั้งที่ 2)   30 ส.ค. 2565 73
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 (ครั้งที่ 3)   30 ส.ค. 2565 78
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565   15 ส.ค. 2565 72
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 (ครั้งที่ 2)   27 ก.ค. 2565 76
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565   12 ก.ค. 2565 74
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 (ครั้งที่ 2)   25 พ.ค. 2565 71
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565   12 พ.ค. 2565 80
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2)   24 ม.ค. 2565 69
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565   12 ม.ค. 2565 73
สมัยแรก ประจำปี 2565   6 ม.ค. 2565 72