องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ระเบียบ กฎหมาย


ออนไลน์ : 17

ระเบียบ กฎหมาย วันที่ โหลด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   14 ส.ค. 2563 135
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ   14 ส.ค. 2563 131
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   14 ส.ค. 2563 136
พระราชบัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 ส.ค. 2563 133
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา   14 ส.ค. 2563 131
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   14 ส.ค. 2563 129
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.   14 ส.ค. 2563 168
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบอกจ่ายเงิน การฝากเงิน   14 ส.ค. 2563 137