องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ระเบียบ กฎหมาย

ระเบียบ กฎหมาย วันที่ โหลด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   14 ส.ค. 2563 176
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ   14 ส.ค. 2563 166
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   14 ส.ค. 2563 172
พระราชบัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14 ส.ค. 2563 168
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา   14 ส.ค. 2563 166
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   14 ส.ค. 2563 164
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.   14 ส.ค. 2563 224
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบอกจ่ายเงิน การฝากเงิน   14 ส.ค. 2563 173