องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563   8 ก.ย. 2563 228
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2562   21 ส.ค. 2563 225