องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายสุนทร วงษ์สาลี
ประธานสภา อบต.โนนโหนน
เบอร์โทร : 081-6003101


ร.ต.อาคม มนทินอาจ
รองประธานสภา อบต.โนนโหนน
เบอร์โทร : 098-6237553


สิบเอกวาสิษฐ์ แก้วเนตร
เลขานุการสภา อบต.โนนโหนน
เบอร์โทร : 087-8741909


นายทองแดง กันยาทอง
สมาชิกสภา อบต.โนนโหนน หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 089-9499735


ร.ต.อาคม มนทินอาจ
สมาชิกสภา อบต.โนนโหนน หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 098-6237553


นายสำลี ภาระสูญ
สมาชิกสภา อบต.โนนโหนน หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 086-1434965


นายธันวา คำมิมัด
สมาชิกสภา อบต.โนนโหนน หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 083-7408306


นายแสวง ภาระสันต์
สมาชิกสภา อบต.โนนโหนนหมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 063-5321351


นายทอน บุญสง่า
สมาชิกสภา อบต.โนนโหนน หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 096-7647164


นายสมพงศ์ ศาลาทอง
สมาชิก อบต.โนนโหนน หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 092-2371265


นายสุนทร วงษ์สาลี
สมาชิกสภา อบต.โนนโหนน หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 081-6003101


นายวิชัย จิตรแสวง
สมาชิก อบต.โนนโหนน หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 082-3761034


นางศิริรัตน์ สุภาการ
สมาชิกสภา อบต.โนนโหนน หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 061-0525218


นายไชยยุทธ แซ่โชร์
สมาชิกสภา อบต.โนนโหนน หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 081-3899341


นายบุญสืบ พะดาพันธ์ุ
สมาชิก อบต.โนนโหนน หมู่ที่ 12
เบอร์โทร : 087-4401324