องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล   4 มี.ค. 2567 27
คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น   5 ม.ค. 2567 9
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   5 ม.ค. 2567 13
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   5 ม.ค. 2567 12
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน   5 ม.ค. 2567 11
คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   15 เม.ย. 2564 9
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   15 เม.ย. 2564 8
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   15 เม.ย. 2564 8
คู่มือการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   30 พ.ย. 542 885
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   30 พ.ย. 542 72