องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายจักรกริช เอมโอษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 099-1696259


ว่าง
นายช่างโยธา


นางอชิรญา โพธิสาขา
เจ้าพนักงานธุรการ


นายพิษณุพงษ์ พิมพบุตร
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายขจรพงษ์ สนเพลิง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายโชคชัย หาพันนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา


นายธีระยุทธ มหาลี
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 094-374723


ว่าง
จ้างเหมาบริการ ดุแลระบบประปาหมู่บ้าน