องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

สถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 17

สถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ และการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด   12 เม.ย. 2565 38
รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563   22 เม.ย. 2564 163
สถิติการรับลงทะเบียนคนพิการ ปีงบประมาณ 2563   18 ม.ค. 2564 86
สถิติการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563   18 ม.ค. 2564 83
สถิติการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2563   18 ม.ค. 2564 84
สถิติการรับลงทะเบียนคนพิการ   13 ก.ค. 2563 138
สถิติการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   13 ก.ค. 2563 136
สถิติการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ   13 ก.ค. 2563 135