องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ และการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด   12 เม.ย. 2565 58
รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563   22 เม.ย. 2564 183
สถิติการรับลงทะเบียนคนพิการ ปีงบประมาณ 2563   18 ม.ค. 2564 108
สถิติการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563   18 ม.ค. 2564 104
สถิติการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2563   18 ม.ค. 2564 106
สถิติการรับลงทะเบียนคนพิการ   13 ก.ค. 2563 155
สถิติการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   13 ก.ค. 2563 154
สถิติการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ   13 ก.ค. 2563 154