องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ และการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด   12 เม.ย. 2565 124
รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563   22 เม.ย. 2564 268
สถิติการรับลงทะเบียนคนพิการ ปีงบประมาณ 2563   18 ม.ค. 2564 175
สถิติการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563   18 ม.ค. 2564 178
สถิติการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2563   18 ม.ค. 2564 170
สถิติการรับลงทะเบียนคนพิการ   13 ก.ค. 2563 225
สถิติการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   13 ก.ค. 2563 221
สถิติการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ   13 ก.ค. 2563 218