องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   5 ม.ค. 2567 16
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   5 ม.ค. 2567 16
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   5 ม.ค. 2567 12