องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00014
วานนี้ 00100
เดือนนี้ 05049
เดือนก่อน 02901
ปีนี้ 13530
ปีก่อน 16058
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ - 12 มี.ค. 2567(ดู 79) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง ผลพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบสาธารณภัย - 2 ก.พ. 2567(ดู 211) 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส - 30 ม.ค. 2567(ดู 69) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 - 24 ม.ค. 2567(ดู 940) 
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567 - 15 ม.ค. 2567(ดู 246) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 8 ม.ค. 2567(ดู 242) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ - 4 ม.ค. 2567(ดู 275) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 ธ.ค. 2566(ดู 260) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 7 พ.ย. 2566(ดู 290) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 19 ก.ค. 2566(ดู 350) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม - 24 ส.ค. 2565(ดู 468) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 10 ส.ค. 2565(ดู 472) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 4) - 8 พ.ค. 2563(ดู 721) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 7) - 8 พ.ค. 2563(ดู 768) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 9 พ.ย. 2565(ดู 545) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 2564(ดู 682) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 2564(ดู 653) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12 เพิ่มเติม) - 19 พ.ค. 2563(ดู 684) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 11) - 12 พ.ค. 2563(ดู 697) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12) - 29 เม.ย. 2563(ดู 805) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 9) - 29 เม.ย. 2563(ดู 657) 
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู ภาคเรียนที่ ๑/๖๗ (๑๖ พ.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗) รวม ๙๓ วันทำการ จำนวน ๓๓ คน อัตราคนละ ๓๖ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๔๘๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโหนน ภาคเรียนที่ ๑/๖๗ (๑๖ พ.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗) รวม ๙๓ วันทำการ จำนวน ๑๓ คน อัตราคนละ ๓๖ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๕๒๔ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนนน้อย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๖๗ (๑๖ พ.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗) รวม ๙๓ วันทำการ จำนวน ๑๖ คน อัตราคนละ ๓๖ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๕๖๘ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนนเหนือ ภาคเรียนที่ ๑/๖๗ (๑๖ พ.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗) ๙๓ วันทำการ จำนวน ๓๘ คน ๆ ละ ๓๖ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๒๒๔ (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-02

ภาพกิจกรรม

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ ศพด.ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 54)

ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 40)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู 627)

น้ำคือชีวิต (ดู 531)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ป่าโนนเอียด (ดู 575)

ป่าโนนเอียด (ดู 588)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

เห็ดนางฟ้า บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 1169)

ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 873)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน : [25 เม.ย. 2567]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2567 : [24 เม.ย. 2567]
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566 : [19 เม.ย. 2567]
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ.2566 : [19 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 : [17 เม.ย. 2567]
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 : [11 เม.ย. 2567]
  O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 : [11 เม.ย. 2567]
  O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 : [11 เม.ย. 2567]
  O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 : [11 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม