องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2564 วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2564   30 ก.ย. 2564 125
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2564   30 ก.ย. 2564 124
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   30 ก.ย. 2564 140
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   30 ก.ย. 2564 173
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2564   30 ก.ย. 2564 134
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   30 ก.ย. 2564 125
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564   30 ก.ย. 2564 141
กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564   30 ก.ย. 2564 129
การเรียกประชุมสภาอบต.โนนโหนน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   30 ก.ย. 2564 115
การเรียกประชุมสภาอบต.โนนโหนน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   30 ก.ย. 2564 129
การเรียกประชุมสภาอบต.โนนโหนน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   30 ก.ย. 2564 142