องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2564


ออนไลน์ : 14

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2564 วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2564   30 ก.ย. 2564 27
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2564   30 ก.ย. 2564 24
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   30 ก.ย. 2564 27
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   30 ก.ย. 2564 31
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2564   30 ก.ย. 2564 24
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   30 ก.ย. 2564 27
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564   30 ก.ย. 2564 26
กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564   30 ก.ย. 2564 30
การเรียกประชุมสภาอบต.โนนโหนน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   30 ก.ย. 2564 24
การเรียกประชุมสภาอบต.โนนโหนน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   30 ก.ย. 2564 25
การเรียกประชุมสภาอบต.โนนโหนน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   30 ก.ย. 2564 26