องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2564 วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2564   30 ก.ย. 2564 48
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2564   30 ก.ย. 2564 45
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   30 ก.ย. 2564 51
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   30 ก.ย. 2564 70
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2564   30 ก.ย. 2564 45
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   30 ก.ย. 2564 47
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564   30 ก.ย. 2564 43
กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564   30 ก.ย. 2564 48
การเรียกประชุมสภาอบต.โนนโหนน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   30 ก.ย. 2564 43
การเรียกประชุมสภาอบต.โนนโหนน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   30 ก.ย. 2564 46
การเรียกประชุมสภาอบต.โนนโหนน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   30 ก.ย. 2564 51