องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
ประกาศเจตจำนงสุจริต วันที่ 4 มกราคม 2564   4 ม.ค. 2564 182
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน วันที่ 4 มกราคม 2564   4 ม.ค. 2564 183
ประกาศเจตจำนงสุจริต วันที่ 6 มกราคม 2563   6 ม.ค. 2563 167
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน วันที่ 6 มกราคม 2563   6 ม.ค. 2563 178
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน   11 มี.ค. 2562 166
ประกาศเจตจำนงสุจริต วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562   4 ก.พ. 2562 173
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562   4 ก.พ. 2562 170