องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก)   26 เม.ย. 2565 92
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)   25 เม.ย. 2565 102
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   13 พ.ค. 2564 221
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน รอบ 6 เดือน   12 พ.ค. 2564 176
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน รอบ 6 เดือน   12 พ.ค. 2564 164
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน   12 พ.ค. 2564 134
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน   12 พ.ค. 2564 156
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   15 ก.ค. 2563 232