องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

OIT66

OIT66 วันที่ โหลด
38รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   9 มิ.ย. 2566 43
ประกาศเจตนารมณ์ No gift policy   30 พ.ย. 542 26
32nogiftactivities   30 พ.ย. 542 37
33 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy   30 พ.ย. 542 32
34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร   30 พ.ย. 542 26
35 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   30 พ.ย. 542 27
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   30 พ.ย. 542 36
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน   30 พ.ย. 542 28
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   30 พ.ย. 542 32
39ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ   30 พ.ย. 542 25
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม   30 พ.ย. 542 129
30 การมีส่วนร่วม   30 พ.ย. 542 28
16 สถิติการให้บริการ   30 พ.ย. 542 26