องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

OIT66

OIT66 วันที่ โหลด
38รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   9 มิ.ย. 2566 114
ประกาศเจตนารมณ์ No gift policy   30 พ.ย. 542 85
32nogiftactivities   30 พ.ย. 542 98
33 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy   30 พ.ย. 542 94
34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร   30 พ.ย. 542 97
35 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   30 พ.ย. 542 95
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   30 พ.ย. 542 111
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน   30 พ.ย. 542 87
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   30 พ.ย. 542 101
39ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ   30 พ.ย. 542 82
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม   30 พ.ย. 542 247
30 การมีส่วนร่วม   30 พ.ย. 542 92
16 สถิติการให้บริการ   30 พ.ย. 542 89