องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565   28 เม.ย. 2565 93
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 125
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 108
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 97
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 กองการศึกษา   11 พ.ค. 2564 118
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 95
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 114
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 106
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 กองคลัง   11 พ.ค. 2564 110
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 111
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 97
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 99
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 สำนักงานปลัด   11 พ.ค. 2564 115
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 130
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 119
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่3 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 115
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่4 กองช่าง   11 พ.ค. 2564 96