องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 23

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


สิบเอกวาสิษฐ์ แก้วเนตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
เบอร์โทร : 087-8741909


นางจิตรา จันทร์สมุด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
เบอร์โทร : 088-5901604


นางณัฐชยา ภูนาเหนือ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 088-1464488


นางสาวจิรัชยา คงบวรทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 062-3969655


นายจักรกริช เอมโอษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 099-1696259


นางสาวสาวิตรี ปริโยทัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 061-9469151