องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


สิบเอกวาสิษฐ์ แก้วเนตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
เบอร์โทร : 087-8741909


นางจิตรา จันทร์สมุด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
เบอร์โทร : 088-5901604


ส.อ.สุพันธ์ พลศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 086-6538094


นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 081-7603792


นายจักรกริช เอมโอษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 099-1696259


นางสาวสาวิตรี ปริโยทัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 061-9469151