องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายกัมพล สีดาโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
เบอร์โทร : 083-7460102


นายทองใบ จันทาใส
รองนายก อบต.
เบอร์โทร : 085-4915276


นายวิทยา พาสกุล
รองนายก อบต.
เบอร์โทร : 080-4778128


นางกิ่งดาว จันทร์ทวี
เลขานุการนายก อบต.
เบอร์โทร : 098-0976594


สิบเอกวาสิษฐ์ แก้วเนตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 087-8741909


นางสาวจิตรา จันทร์สมุด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 088-5901604