องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ

โครงการสืบสารประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

โครงการสืบสารประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567... วันที่ 13 เม.ย. 2567 (ดูู 25)

ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านให้กับผู้นำทั้ง 12 หมู่บ้าน

วันที่ 9 เมษยน 2567  ณ  ห้องประชุม อบต.โนนโหนน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โดยท่านนายกกัมพล  ศรีดาโคตร  และคณะผู้บริหาร ตลอดจนปลัด อบต. ท่านรองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ให้กับผู้นำทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลโนนโหนน  ได้ออกก..... วันที่ 9 เม.ย. 2567 (ดูู 32)

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

... วันที่ 30 ม.ค. 2567 (ดูู 190)

โครงการวันเด็กชาติประจำปี 2567

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน  ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13  มกราคม ๒๕67 ตั้งแต่เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป  ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดศิริวัฒนาราม หมู่ที่ 2 บ้านนาโหนนเหนือ  โดยมีวัตถุประสงค..... วันที่ 13 ม.ค. 2567 (ดูู 223)

ประกาศผลการประกวดระบายสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลโนนโหนน ประจำปี 2567

                     ตามที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลโนนโหนน ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยที่ดี และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พร..... วันที่ 11 ม.ค. 2567 (ดูู 66)

ภาพกิจกรรมดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 (กิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า)... วันที่ 26 ก.ย. 2565 (ดูู 152)

อบต.โนนโหนน ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19

... วันที่ 6 ก.ค. 2565 (ดูู 142)

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายกัมพล สีดาโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน คณะผู้บริหาร นายพิจิตร สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโนนน้อย ส.อ.วาสิษฐ์ แก้วเนตร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. และพนักงานอบต. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ..... วันที่ 12 พ.ค. 2565 (ดูู 441)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ

นายกัมพล สีดาโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯโดยยึดหลักการพัฒนานโยบาย 4ก และ 4ร (แก้ปัญหา-เร่งพัฒนา) ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ดังนี้ ก1 แก้น้ำประปาไม่ไหล ปรับปรุงสิทธิภาพระบบน้ำประปา ก2 แก้ระบบไฟฟ้าที่ไม่สว่าง ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุมพื..... วันที่ 10 ม.ค. 2565 (ดูู 355)

ภาพการดำเนินงาน และการเรียนรู้

ข่าวสารตำบลโนนโหนน... วันที่ 17 ก.ย. 2564 (ดูู 271)

เดินรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก

เดินรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก... วันที่ 13 ส.ค. 2564 (ดูู 287)

กิจกรรมปลูกต้นไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น... วันที่ 27 พ.ค. 2564 (ดูู 356)

เรื่องเล่าชาวโนนโหนน

โนนโหนนฮักแพงแบ่งปัน... วันที่ 23 เม.ย. 2564 (ดูู 306)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน  ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563... วันที่ 19 พ.ย. 2563 (ดูู 432)

พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง)

งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง) ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี... วันที่ 17 พ.ย. 2563 (ดูู 392)

ประชุมวางแผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ตำบลโนนโหนน

โครงการวิจัยการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.-15.00 น. ณ ศาลากลางบ้านหมู่ 12 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี... วันที่ 5 พ.ย. 2563 (ดูู 325)

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563 โดยสนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน จำนวน 12 หมู่ บ้าน ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคดังนี้ 1.โครงการส่งเสริมสารไอโอดีน ประจำปี 2563 2.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ประจำปี..... วันที่ 20 ต.ค. 2563 (ดูู 401)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี... วันที่ 20 ต.ค. 2563 (ดูู 305)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

... วันที่ 20 ส.ค. 2563 (ดูู 338)

ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโนนโหนน

นางสำเริง  ศรียา นักบริบาลชุมชนตำบลโนนโหนนดีเด่น ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ... วันที่ 19 ส.ค. 2563 (ดูู 407)