องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ12เดือน)   25 เม.ย. 2565 148
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   13 พ.ค. 2564 219
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน รอบ 12 เดือน   12 พ.ค. 2564 190
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน   12 พ.ค. 2564 197
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   15 ก.ค. 2563 286