องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน วันที่ โหลด
ทบทวนกฎบัตร 2567   28 ก.ย. 2566 168
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2567   28 ก.ย. 2566 163
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 2567 - 2569   28 ก.ย. 2566 192
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2567   28 ก.ย. 2566 170
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   4 ต.ค. 2565 117
กฎบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   4 ต.ค. 2565 100
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568   4 ต.ค. 2565 113
แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   4 ต.ค. 2565 110
ประกาศแผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   4 ต.ค. 2565 94
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   29 ต.ค. 2564 236
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   29 ต.ค. 2564 226
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   29 ต.ค. 2564 254