องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ข้อ42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 13

ข้อ42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
ขอส่งรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบITAS   26 เม.ย. 2565 46