องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 12

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   20 เม.ย. 2565 44
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   13 ก.ค. 2563 135