องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   14 มิ.ย. 2566 57
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   16 พ.ย. 2565 84
ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ประจำปีงบประมาณ 2566   16 พ.ย. 2565 81
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565   27 เม.ย. 2565 80
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565   27 เม.ย. 2565 81
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565   27 เม.ย. 2565 83
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 มกราคม 2564   11 พ.ค. 2564 156
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ลงวันที่ 7 มกราคม 2564   11 พ.ค. 2564 135
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน   11 พ.ค. 2564 124
แผ่นพับวินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น   19 ส.ค. 2563 193
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล   15 ก.ค. 2563 198
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรส่วนบุคคล   14 ก.ค. 2563 267
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   13 ก.ค. 2563 227
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล   13 ก.ค. 2563 219
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 3 มกราคม 2563   3 ม.ค. 2563 155
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 มกราคม 2563   3 ม.ค. 2563 150