องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 16

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   16 พ.ย. 2565 17
ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ประจำปีงบประมาณ 2566   16 พ.ย. 2565 15
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565   27 เม.ย. 2565 35
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565   27 เม.ย. 2565 32
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565   27 เม.ย. 2565 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 มกราคม 2564   11 พ.ค. 2564 102
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ลงวันที่ 7 มกราคม 2564   11 พ.ค. 2564 85
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน   11 พ.ค. 2564 73
แผ่นพับวินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น   19 ส.ค. 2563 139
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล   15 ก.ค. 2563 146
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรส่วนบุคคล   14 ก.ค. 2563 208
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   13 ก.ค. 2563 184
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล   13 ก.ค. 2563 162
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 3 มกราคม 2563   3 ม.ค. 2563 103
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 มกราคม 2563   3 ม.ค. 2563 101