องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   16 พ.ย. 2565 43
ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ประจำปีงบประมาณ 2566   16 พ.ย. 2565 39
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565   27 เม.ย. 2565 53
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565   27 เม.ย. 2565 54
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565   27 เม.ย. 2565 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 มกราคม 2564   11 พ.ค. 2564 123
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ลงวันที่ 7 มกราคม 2564   11 พ.ค. 2564 108
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน   11 พ.ค. 2564 94
แผ่นพับวินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น   19 ส.ค. 2563 162
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล   15 ก.ค. 2563 170
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรส่วนบุคคล   14 ก.ค. 2563 238
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   13 ก.ค. 2563 201
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล   13 ก.ค. 2563 182
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 3 มกราคม 2563   3 ม.ค. 2563 126
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 มกราคม 2563   3 ม.ค. 2563 121