องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   21 ก.ย. 2566 228
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   20 ก.ย. 2565 65
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   19 ต.ค. 2564 292
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565   19 ต.ค. 2564 329
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (1)   9 ต.ค. 2563 340
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (2)   9 ต.ค. 2563 316
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   29 ก.ย. 2563 242
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2562 253
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2562 271