องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

E-Service : คำร้องออนไลน์

E-Service : คำร้องออนไลน์
ร้องเรียนด้านงานบริหารบุคคล
ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป
คำร้องทั่วไป
คำร้องทะเบียนพาณิชย์
คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์