องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ วันที่ โหลด
สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น   16 ส.ค. 2564 272
สนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น   16 ส.ค. 2564 409
ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน   16 ส.ค. 2564 231
ทะเบียนทรัพยากร   16 ส.ค. 2564 271