องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

มาตราการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตราการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566   4 เม.ย. 2567 12
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565   28 เม.ย. 2565 188
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   12 พ.ค. 2564 191
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน วันที่ 4 มกราคม 2564   4 ม.ค. 2564 190
มาตราการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2563   8 ก.ย. 2563 234
มาตราการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2562   21 ส.ค. 2563 221
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน วันที่ 6 มกราคม 2563   6 ม.ค. 2563 182
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562   4 ก.พ. 2562 185