องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ


นางสาวสาวิตรี ปริโยทัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวชุติปภา จันทกาญจน์
นักวิชาการศึกษา


นางสาวเยาวเรศ ศรีโท
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจิดาภา อุณาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวโบนัส แสงวิจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางเกษร โคตรธาริน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัชนี หาญชนะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอมิตสดา แก้วเคนมา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนันธิกานต์ ศรีดาโคตร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุปัญญา วิสาพรหม
จ้างเหมาบริการ