องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มารับบริการ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ประจำปีงบประมาณ 2564   19 เม.ย. 2565 129
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่องเผยแพร่สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ประจำปี 2563   13 ส.ค. 2564 212
รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ผู็พิการ ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มารับบริการ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ประจำปีงบประมาณ 2563   22 เม.ย. 2564 293
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการ ประจำปี 2562   19 ส.ค. 2563 289
สรุปผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุ   15 ก.ค. 2563 308