องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ

ประกาศ วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   8 มิ.ย. 2565 144
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565   22 เม.ย. 2565 139
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ประจำปี 2565   14 ม.ค. 2565 140
ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   14 ม.ค. 2565 114
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 248
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 239
ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 239
ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 228
ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 230