องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ


ออนไลน์ : 9

ประกาศ วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   8 มิ.ย. 2565 44
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565   22 เม.ย. 2565 26
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ประจำปี 2565   14 ม.ค. 2565 27
ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   14 ม.ค. 2565 26
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 145
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 148
ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 135
ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 134
ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 138