องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2562 วันที่ โหลด
สมัยแรก ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 252
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 330
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 257
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ขยายเวลา   14 ส.ค. 2563 284
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 309
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 313
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 245
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2   14 ส.ค. 2563 262
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562   14 ส.ค. 2563 269