องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน


วิสัยทัศน์

"อบต.โนนโหนน  เป็นองค์กรแห่งการบริการตอบสนองเจตนารมณ์ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น"


พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาความรู้ของประชาชนในการประกอบอาชีพ
4. พัฒนาสาธารณสุขและสวัสดิการทางสังคม
5. พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันภัยยาเสพติด
7. จัดการศึกษาขั้นฐาน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้ทันสมัยและเพียงพอแก่ความต้องการ
8. พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. พัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1189