องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู ภาคเรียนที่ ๑/๖๗ (๑๖ พ.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗) รวม ๙๓ วันทำการ จำนวน ๓๓ คน อัตราคนละ ๓๖ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๔๘๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโหนน ภาคเรียนที่ ๑/๖๗ (๑๖ พ.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗) รวม ๙๓ วันทำการ จำนวน ๑๓ คน อัตราคนละ ๓๖ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๕๒๔ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนนน้อย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๖๗ (๑๖ พ.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗) รวม ๙๓ วันทำการ จำนวน ๑๖ คน อัตราคนละ ๓๖ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๕๖๘ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนนเหนือ ภาคเรียนที่ ๑/๖๗ (๑๖ พ.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๗) ๙๓ วันทำการ จำนวน ๓๘ คน ๆ ละ ๓๖ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๒๒๔ (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบป่าโนนทุ่ง(อบ.ถ.๑๔๘-๐๐๒) หมู่ ๒ บ่้านนาโหนนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองคูเหนือ หมู่ที่ ๔ ถึงฮ่องขี้ม่อน หมู่ ๗ (อบ.ถ.๑๔๘-๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานและสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567
ซื้อของที่ระลึกสำหรับผู้สูงอายุดีเด่น ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำใบประกาศพร้อมกรอบ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง) ทะเบียน บว ๔๑๖๑ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บว ๖๑๓๗ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บว 6137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จากป่าโนนทุ่งทางเส้นไปที่นานางสาวฐิตาพร ยามา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ จากที่นางสังขาร สายเคนไปที่นายบุญมา วงษาเคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยรุ่งเรือง ๔ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ ๖ จากบ้านนายวรจิตร ธรรมนุวงศ์ ไปบ้านนายรัศมี กุวงษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ จากฮ่องขี้ม่อน ไปลำห้วยผับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ จากดอนปู่ตา ไปบ้านนางบรรได วงศ์คำกู๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ จากถนน คสล.เดิมไปโรงสีสหรุ่งเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ จากนางสังขาล สายเคนไปที่นายบุญมา วงษาเคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2567