องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในตำบลโนนโหนน จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บว๖๑๓๗ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ควบคุมไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูปดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ ตามโครงการจดการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามแผนการจัดประสบการณ์เพื่อซื้อสื่อและอุปกรณ์ สำหรับ ศพด.บ้านหนองคู จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ ตามโครงการจดการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามแผนการจัดประสบการณ์เพื่อซื้อสื่อและอุปกรณ์ สำหรับ ศพด.บ้านโนนโหนน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ ตามโครงการจดการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามแผนการจัดประสบการณ์เพื่อซื้อสื่อและอุปกรณ์ สำหรับ ศพด.บ้านนาโหนนเหนือ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ ตามโครงการจดการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามแผนการจัดประสบการณ์เพื่อซื้อสื่อและอุปกรณ์ สำหรับ ศพด.บ้านนาโหนนน้อย จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับ ศพด.บ้านหนองคู จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับ ศพด.บ้านโนนโหนน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับ ศพด.บ้านนาโหนนเหนือ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับ ศพด.บ้านนาโหนนน้อย จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อประตูอลูมีเนียมบานสวิง พร้อมบริการเปลียน เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อประตูบานเลื่อน จำนวน ๒ บาน ขนาด ๑๙๔.๕๐๑๐๕ ซม.พร้อมอุปกรณ์ และบริการเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก ภายในเขตตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บว ๖๑๓๗ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การทำสบู่ และแชมพูจากสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ เชฟโรเลต สีดำ หมายเลขทะเบียน กจ ๕๔๕๒ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงกาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่อมดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ ๕ ถึง ถนนวารินชำราบ - กันทรลักษณ์ จุดที่นา ส.อบต. หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566