องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2566
ซื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และนำ้ดื่มสำหรับประชาชนที่มาร่วมในพิธีเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไช้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ ประเพณีบุญบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองคู ภาคเรียนที่ 1.2566 (16 พ.ค. - 30 ก.ย.66) รวม 93 วันทำการ จำนวน 30 คนๆละ 36 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 100,440 บาท (หนึ่งแสนสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโนนโหนน ภาคเรียนที่ 1.2566 (16 พ.ค. - 30 ก.ย.) รวม 93 วันทำการ จำนวน 14 คนๆละ 36 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 46,872 (สี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสอบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาโหนนเหนือ ภาคเรียนที่ 1.2566 (16 พ.ค. - 30 ก.ย.) รวม 93 วันทำการ จำนวน 32 คนๆละ 36 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 107,136 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาโหนนน้อย ภาคเรียนที่ 1.2566 (16 พ.ค. - 30 ก.ย.66) รวม 93 วันทำการ จำนวน 14 คนๆละ 36 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 46,872 บาท (สี่หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
จ้างเหมาแต่งกายการแสดงฟ้อนรำในขบวนแห่บั้งไฟ ตามโครงการส่งเสริมเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ ประเพณีบุญบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำฐานบั้งไฟ และจัดทำและตกแต่งบั้งไฟบวงสรวง เพื่อใช้นำขบวนแห่ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บว ๔๑๖๑ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2566
จ้างเหมาปรับเกรดถนนภายในตำบล หมู่ ๑ หมู่ ๕ หมู่ ๘ หมู่ ๒ และหมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กของ ศพด.ในสังกัด อบต.โนนโหนน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
ซื้อของที่ระลึกสำหรับผู้สูงอายุดีเด่น ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2566
จ้างจัดทำใบประกาศพร้อมกรอบรูป (๒๑x๓๐ ซม.) ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองคู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน เม.ย.2566 รวม 16วันทำการ นักเรียน 40 คนๆละ 36 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,040 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาโหนนเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน เม.ย.2566 รวม 16 วันทำการ นักเรียน 33 คนๆละ 36 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,008 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาโหนนน้อย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน เม.ย.2566 รวม 16 วันทำการ นักเรียน 18 คนๆละ 36 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,368 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโนนโหนน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน เม.ย.66 รวม 16 วันทำการ จำนวน 11 คนๆละ 36 บาท เป็นเงิน 6,336 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารคู่มือในการอบรมและทำวุฒิบัตรในโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นางไพวรรณ ถิ่นดงไปที่สวนนางอนุรักษ์ พิมพ์สุทธิ์ ม.๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติภาคสนาม ตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ จากนางรำภา จุนแดงไปที่นางหวาน แท่นศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายหนู พุฒตาล ไปสามแยกนายสุนทร วงษ์ชมภู หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางรำภา จุนแดงไปที่นางหวาน แท่นศิลา หมู่ ๘ บ้านหนองคูตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานางรำภา จุนแดงไปที่นางหวาน แท่นศิลา หมู่ ๘ บ้านหนองคูตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
ซื้อของรางวัลการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนโหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
จ้างเหมาปรับเกรดถนนภายในตำบล หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566