องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ประปา ท่อระบายน้ำ โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
แนวทางที่ 2 ขุดลอก แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ
แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ แรงสูง ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมกิจการสาธารณสุข
แนวทางที่ 4 จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางที่ 2 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางที่ 3 การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 จัดการระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
แนวทางที่ 3 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร
แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมการเมืองการปกครอง
แนวทางที่ 4 พัฒนาสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ จัดหาวัสดุคภัณฑ์เพื่อการให้บริการประชาชน
 
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562   View : 1125