องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

แจ้งให้ผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ได้รับทราบและเข้ามาตอบแบบสำรวจ (EIT)

หัวข้อ :: แจ้งให้ผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ได้รับทราบและเข้ามาตอบแบบสำรวจ (EIT)

       
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
การประเมิน ITA 2563 ผู้มาติดต่อ อบต.โนนโหนนและ
สมาชิกฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ส.อบต.โนนโหนน)เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(
EIT)
เข้าตอบแบบสอบถามในชุดแบบสำรวจนี้
วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 
โพสโดย : แตง   วันที่ : 16 เมษายน 2563   View : 265
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :