องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน นำโดยนายวิเชียร จันทุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน พร..... วันที่ 13 ส.ค. 2563 (ดูู 212)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน นำโดย นายวิเชียร จันทุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่อง ในวันเ..... วันที่ 13 ส.ค. 2563 (ดูู 250)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ได้นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้ารับฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  ณ กรมทหารพรานที่ 23  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7-9 สิงหารคม 2563... วันที่ 11 ส.ค. 2563 (ดูู 232)

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการบริหารจัดการขยะ โดยการพัฒนาความสะอาด เก็ยขยะ 2 ฝัง ถนนสายหลัก ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2178 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน อบต.โนนโหนน ผู้นำ จิตอาสา นักบริบาลชุมชน... วันที่ 29 ก.ค. 2563 (ดูู 561)

กิจกรรมลงนามถวายพระพร "เฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10"

กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10... วันที่ 29 ก.ค. 2563 (ดูู 624)

ช่างชุมชน ตำบลโนโหนน

     นางจันทร์  สมโสภา อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโหนน สร้างห้องน้ำเพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงดูแลระยะยาว... วันที่ 23 มิ.ย. 2563 (ดูู 831)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563... วันที่ 2 มิ.ย. 2563 (ดูู 284)

โครงการปลูกหญ้าแฝก

โครงการปลูกหญ้าแฝก ณ บ้านโนนโหนน หมู่ทึ่1 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี... วันที่ 21 เม.ย. 2563 (ดูู 358)

โครงการออมต้นไม้

... วันที่ 20 เม.ย. 2563 (ดูู 285)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการตรวจสอบตราป้ายโฆษณา (คตป.) เพื่อแนะนำหลักการเบื้องต้นของภาษีป้าย รวมทั้งเทคนิควิธีการและแน..... วันที่ 13 มี.ค. 2563 (ดูู 238)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  โดย นายวิเชียร จันทุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เปิดประธานในพิธีเปิดงานโครงการดังกล่าว  ... วันที่ 11 ม.ค. 2563 (ดูู 251)

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ณ บ้านสวนมีชีวา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ​... วันที่ 22 ธ.ค. 2562 (ดูู 226)

โครงการแข่งขันกีฬา ศพด. ตำบลโนนโหนน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนโหนน ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการแห่งวัยทั้ง 4 ด้าน ให้เด็ก ได้แก่ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และ สติปัญญา ปลูกฝังให้เด็กมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ให้รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ส่งเสริม..... วันที่ 20 ธ.ค. 2562 (ดูู 268)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน  ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  ศูนย์ข้อมูลทรัพยา..... วันที่ 5 ธ.ค. 2562 (ดูู 928)

การจัดการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษี

อบรมชี้แจงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการจัดทำแผนทีภาษีทะเบียนทรัพย์สินสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน   ... วันที่ 11 พ.ย. 2562 (ดูู 246)

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี วันที่  16  สิงหาคม  2562... วันที่ 16 ส.ค. 2562 (ดูู 280)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว "การทำไม่กวาดพลาสติก"

... วันที่ 13 ส.ค. 2562 (ดูู 225)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ป่วยยากไร้

... วันที่ 30 พ.ย. 2561 (ดูู 229)