ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 4

รายการดาวน์โหลด
การกำหนดโครงการสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
จดหมายข่าว
ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายงานควบคุมภายใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบ 6 เดือน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานสรุปผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ
สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้างเหมา
แบบฟอร์มคำร้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
แผนการอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนผังดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผ่นพับ-วารสาร