สถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 106

สถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ และการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด   12 เม.ย. 65 17
รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563   22 เม.ย. 64 115
สถิติการรับลงทะเบียนคนพิการ ปีงบประมาณ 2563   18 ม.ค. 64 66
สถิติการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563   18 ม.ค. 64 59
สถิติการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2563   18 ม.ค. 64 61
สถิติการรับลงทะเบียนคนพิการ   13 ก.ค. 63 111
สถิติการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   13 ก.ค. 63 111
สถิติการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ   13 ก.ค. 63 104