หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายนุลาศ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน


นางจิตรา จันทร์สมุด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน


นางสุขอรุณ ด่านจอมฟอน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางณัฐชยา ภูนาเหนือ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสิทธิพล แสนทวีสุข
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวสาวิตรี ปริโยทัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา