สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสุขอรุณ ด่านจอมฟอน
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 081-1207425


นายฤทธิไกร วาณิชย์ศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 098-6519589


จ.ส.อ.อำนาจ สังฆราม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร : 081-7909559


นางสาวกัญญาณัฐ ทองแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 081-7254565


นายนราธิป สุภาการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวแสงเดือน คงนิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ.ส.อ.ปราโมทย์ จันทุมา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร : 081-7607562


นางสาวธนพร ไมตรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวจริยาพร ชนะเคน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางเพียงพร ศิริผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาววัณทกานต์ ภาระกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายเอกวิทย์ สุยะลา
พนักงานขับรถยนต์


นายพายุ ภูษาชุน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายทองเมธี พันธ์ต้น
นักการภารโรง


นายฐิติกร ดีเมืองปัก
คนงานทั่วไป


ว่าง
จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายประยุทธ โคตรวงศ์
จ้างเหมาบริการ ยามรักษาการณ์


นายอุทัย ทาระเกต
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานรถบรรทุกน้ำ


นางคำแปลง นาคะมูระ
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน