คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวิเชียร จันทุมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
เบอร์โทร : 045-950708


นายยงค์ เลขะสันต์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายอุทาน ผลพูน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสมทรง ชนะเคน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล