กองคลัง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางณัฐชยา ภูนาเหนือ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวพิชญ์ชญาดา แพงแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางศิริวรรณ ทองคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาววรัญญา ก้อนทรัพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวเจษฎาพร สายธนู
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวฐิตาพร ยามา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสุจินธรา มนทินอาจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวชไมพร สุวรรณไตรย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสุธารัตน์ สุยะลา
จ้างเหมาบริการ