อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  โดย นายวิเชียร จันทุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เปิดประธานในพิธีเปิดงานโครงการดังกล่าว  ... วันที่ 11 ม.ค. 63 (ดูู 1)

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ณ บ้านสวนมีชีวา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ​... วันที่ 22 ธ.ค. 62 (ดูู 2)

โครงการแข่งขันกีฬา ศพด. ตำบลโนนโหนน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนโหนน ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการแห่งวัยทั้ง 4 ด้าน ให้เด็ก ได้แก่ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และ สติปัญญา ปลูกฝังให้เด็กมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ให้รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ส่งเสริม..... วันที่ 20 ธ.ค. 62 (ดูู 2)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน  ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  ศูนย์ข้อมูลทรัพยา..... วันที่ 5 ธ.ค. 62 (ดูู 34)

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี วันที่  16  สิงหาคม  2562... วันที่ 16 ส.ค. 62 (ดูู 19)