อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน  ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  ศูนย์ข้อมูลทรัพยา..... วันที่ 5 ธ.ค. 62 (ดูู 11)

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี วันที่  16  สิงหาคม  2562... วันที่ 16 ส.ค. 62 (ดูู 9)