กองช่าง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นางอชิรญา โพธิสาขา
เจ้าพนักงานธุรการ


นายพิษณุพงษ์ พิมพบุตร
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายขจรพงษ์ สนเพลิง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายโชคชัย หาพันนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา


นายธีระยุทธ มหาลี
คนงานทั่วไป


นายไสว มหาลี
จ้างเหมาบริการ