องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9(2)