องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ

Gallery :: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ
นายกัมพล สีดาโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯโดยยึดหลักการพัฒนานโยบาย 4ก และ 4ร (แก้ปัญหา-เร่งพัฒนา) ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ดังนี้ ก1 แก้น้ำประปาไม่ไหล ปรับปรุงสิทธิภาพระบบน้ำประปา ก2 แก้ระบบไฟฟ้าที่ไม่สว่าง ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุมพื้นที่ ก3 แก้ถนนหนทางอย่างมีส่วนร่วม ก่อสร้างถนน ปรับปรุงผิวจราจรให้ครอบคลุม ก4 แก้น้ำท่วม อบต. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ และก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ร1 เร่งรัดการจัดหากู้ภัย จัดตั้งศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ร2 เร่งรัดใส่ใจปัญหาขยะ ส่งเสริมการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในการจัดหาสิ่งแวดล้อม ร3 เร่งหาสถานที่ก่อสร้างที่ทำการฯแห่งใหม่ เพื่อรองรับ และให้บริการประชาชน และกระจายอำนาจสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนนในด้านต่างๆ ร4 เร่งหาอาชีพเสริมรายได้ชุมชน ส่งเสริมให้ชาวตำบลโนนโหนน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวในการประกอบอาชีพสนับสนุนการพัฒนาสิ้นค้า ภายใต้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืน
วันที่ : 10 มกราคม 2565   View : 260