องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน

Nonnhon Subdistrict Administrative Organization

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563

Gallery :: โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563 โดยสนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโนนโหนน จำนวน 12 หมู่ บ้าน ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคดังนี้
1.โครงการส่งเสริมสารไอโอดีน ประจำปี 2563
2.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ประจำปี 2563
วันที่ : 20 ตุลาคม 2563   View : 327